Hành chính doanh nghiệp

Vai trò quản lý nhà nước về thị trường điện ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Điện có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là đối với các chức năng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên bình diện quốc gia, điện năng còn giúp...

Thương mại điện tử và thanh toán điện tử tại Việt Nam

(QLNN) - Ngày nay, thương mại điện tử (TMĐT) được phát triển rộng rãi vì những lợi ích của nó mang lại như giảm chi phí giao dịch, chi phí sản xuất, bán hàng, tiếp thị, mở rộng thị trường, cập nhật các thông tin về thị trường, khách...

Trách nhiệm xã hội gắn với thực thi chiến lược phát triển của doanh nghiệp

(QLNN) - Trách nhiệm xã hội (TNXH) là một khái niệm còn tương đối mới với các doanh nghiệp (DN) ở Việt Nam. Nhìn chung, các nhà khoa học Việt Nam khi sử dụng khái niệm TNXH thường định nghĩa: là cam kết của công ty đóng góp cho việc...

Tái cơ cấu ngân hàng là một phần của tái cơ cấu nền kinh tế

(QLNN) - Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng nêu rõ định hướng: “thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành xản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều...