Nghiên cứu - Trao đổi

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nền công vụ kiến tạo, liêm chính

(QLNN) - Chỉ có thể xây dựng một nền công vụ kiến tạo, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ với tinh thần tận tụy, mẫn cán. Đây không chỉ là quyền và nghĩa vụ của...

Tư duy lãnh đạo: Quan niệm, cấu trúc và vai trò đối với quá trình lãnh đạo

(QLNN) - Tư duy lãnh đạo có thể được hiểu là quá trình phản ánh hiện thực khách quan về lãnh đạo dựa trên hoạt động của bộ não để nhận thức được bản chất và quy luật về quá trình lãnh đạo, cách thức lãnh đạo và mục...

Một số giải pháp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(QLNN) - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự...

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

(QLNN) - Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù vậy, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam do các tổ chức quốc tế đánh giá...

Cơ cấu tổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính lãnh thổ và thực tiễn ở Việt Nam

(QLNN) - Xác lập cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề được các quốc gia quan tâm trong tổ chức chính quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước gắn với những đơn vị hành chính lãnh thổ nhất định. Nghiên cứu lý...

Vai trò của phổ biến, tuyên truyền chính sách trong tổ chức thực hiện chính sách công

(QLNN) - Phổ biến, tuyên truyền chính sách hay truyền thông chính sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong tổ chức thực hiện chính sách, quyết định đến hiệu quả thực hiện chính sách. Bài viết này đề cập đến vai trò của phổ biến, tuyên...

Đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển toàn cầu

(QLNN) - Việt Nam và cộng đồng các nước khu vực Đông Nam Á đang hướng đến mục tiêu quan trọng là xây dựng một cộng đồng chung đoàn kết, năng động và thịnh vượng vào năm 2015. Trong một môi trường khu vực năng động, việc đẩy mạnh...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam

(QLNN) - Một trong những tiến bộ vượt bậc của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự trưởng thành và đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) nữ. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, sự nghiệp đổi mới...

Vai trò, trách nhiệm, năng lực của giảng viên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

(QLNN) - Giảng viên có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC). Với những điều kiện như nhau, cơ sở ĐTBD nào có được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy tốt thì công tác ĐTBD ở...

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xã hội

(QLNN) - Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhận thức...