Nghiên cứu - Trao đổi

Vai trò, trách nhiệm, năng lực của giảng viên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

(QLNN) - Giảng viên có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC). Với những điều kiện như nhau, cơ sở ĐTBD nào có được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy tốt thì công tác ĐTBD ở...

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xã hội

(QLNN) - Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhận thức...

Chính phủ kiến tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(QLNN) - Ở góc nhìn lịch sử, chính phủ kiến tạo là một sự tiếp nối của chính phủ kiến quốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên từ 73 năm trước. Ngay trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03/9/1945), Chủ tịch Hồ...

Luận bàn về văn hóa quyền lực

(QLNN) - Trước khi trao quyền lực, cơ quan và cá nhân được trao cần phải có nhận thức đầy đủ về văn hóa quyền lực. Chỉ khi thống nhất được các nhận thức cơ bản trên, chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của...

Hướng tới xây dựng mô hình chính quyền địa phương đô thị ở Việt Nam

(QLNN) - Việc tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền không có sự phân biệt giữa những vùng lãnh thổ khác nhau, giữa nông thôn và thành thị. Hầu hết các cấp chính quyền địa phương (trừ các địa phương thí điểm không tổ chức HĐND...

Một số vấn đề tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trong Hiến pháp Việt Nam

(QLNN) - Một trong những sứ mệnh của Hiến pháp là phải xác lập được mô hình chính trị - pháp lý cho cơ chế tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Nghiên cứu sứ mệnh này cho thấy, đến nay, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã...

Hợp tác công – tư trong cải cách khu vực công ở Việt Nam

(QLNN) - Hợp tác công - tư là một trong những phương thức huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc thực hiện các nhiệm vụ công đã được triển khai áp dụng phổ biến trong thực tế ở nhiều nước trên thế giới và...

Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội

(QLNN) - Hiện nay, bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện còn tồn tại nhiều bất cập, trong đó vấn đề ai chịu trách nhiệm đối với luật do Chính phủ trình, được Quốc hội thông qua...

Giải pháp khắc phục ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường đến phát triển nhân cách người cán bộ, đảng viên hiện nay

(QLNN) - Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về kinh tế -  xã hội, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã...

Xây dựng kịch bản chính sách – một phương pháp hoạch định chiến lược của nhà nước

(QLNN) - Các nhà xây dựng kịch bản xuất phát từ một quan điểm cho rằng, tương lai là không thể dự báo được và vì vậy, cần đặt ra nhiều giả thiết của tương lai để có thể chủ động đối phó. Xây dựng kịch bản cho phép...