Bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Buổi sáng ngày 28/3, tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021- 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển KT-XH hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021-2025). Ảnh VGP/Nhật Bắc

Về tình hình đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; thế và lực lớn mạnh hơn nhiều, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; có nhiều kinh nghiệm quý trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, còn phải đối mặt với thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên, đất đai và nguồn nước, biến đổi khí hậu ngày càng nhanh, khốc liệt, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo Thủ tướng, trong khó khăn thách thức, chúng ta cần phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm. Trong đó, chú trọng quan điểm phát triển, như: phát triển nhanh và bền vững; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nền kinh tế tự chủ; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…Tuy nhiên, phát triển kinh tế – xã hội cần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh các nội dung quan trọng của đất nước trong phát triển kinh tế – xã hội những năm tiếp theo, như: nội hàm mới trong các đột phá chiến lược; phục hồi nền kinh tế, tận dụng hiệu quả các cơ hội mới; phấn đấu trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động… Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”.

Buổi chiều, Hội nghị được nghe đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Chuyên đề tập trung vào hai nội dung lớn: một là tính tất yếu về nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hai là nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, quan điểm của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là kế sách giữ nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống thất toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Báo cáo chỉ rõ an ninh quốc gia bao gồm nhiều lĩnh vực, như: chính trị, kinh tế, quân sự, đối ngoại, dân cư, thông tin,… Đại tướng nhấn mạnh những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia; những vấn đề mới trong chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng uỷ Học viện Hành chính Quốc gia.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương một lần nữa khẳng định ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đánh giá những điểm thành công trong việc triển khai tổ chức Hội nghị, như: công tác chuẩn bị cho Hội nghị; việc ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai bằng hình thức trực tuyến tại tất cả các điểm cầu trong cả nước; phổ quát rộng đến toàn thể đảng viên từ trung ương đến địa phương; báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngay sau Hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn quốc tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… ý chí, quyết tâm của Đại hội. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Hoàng Hậu – Hoàng Trang