Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Bộ Nội vụ có: Lãnh đạo một số bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ; các cơ quan thông tấn, báo chí; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tỉnh, thành phố và đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2022, Bộ Nội vụ luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. Đồng thời, tập trung mạnh mẽ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao theo Chương trình công tác của Bộ Nội vụ.

Ngành Nội vụ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2022, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và từng địa phương. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tiếp tục được đổi mới, bảo đảm thông suốt, thống nhất, hiệu quả. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Nội vụ đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Theo đó, đã thẩm định, đề xuất giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ/ban, 22 đơn vị sự nghiệp công lập và gần 3.000 tổ chức, đơn vị, cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp phòng ở địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tích cực xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và 4 nghị quyết về mở rộng, nâng cấp đô thị; đang triển khai thẩm định, trình phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp đô thị của 10 tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Bộ Nội vụ.

Cũng trong năm 2022, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Bộ Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. Qua đó, đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, cho ý kiến, thông qua 39 đề nghị, dự án luật. Cắt giảm 884 quy định kinh doanh tại 76 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng đã phê duyệt phương án phân cấp 699 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ; thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia, đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%. Đẩy mạnh triển khai Đề án chuyển đổi số của giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; tích cực xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin của Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Nội vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Hoạt động đối ngoại được chú trọng và đạt kết quả nổi bật. Ngành đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội nghị quan trọng, như: Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ trẻ, cán bộ quản lý nữ ở địa phương…

Công tác thi đua – khen thưởng, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư – lưu trữ và các nhiệm vụ khác tiếp tục có chuyển biến, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc trên thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, như: tình trạng số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc nhất là ở ngành Y tế, Giáo dục. Công tác xử lý những vấn đề phát sinh khi sắp xếp, tổ chức bộ máy còn có mặt hạn chế. Việc thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt được mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành và địa phương. Việc xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành Nội vụ triển khai còn chậm; chưa đồng bộ, thống nhất trong công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2023 là: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” nhằm tạo sự thay đổi và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ, trong đó tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ;

2. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm;

3. Tập trung rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và với chính quyền địa phương nhằm khơi thông điểm nghẽn phát triển, phát huy sự năng động, sáng tạo, tự chủ của các địa phương

4. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030;

5. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và tập trung phối hợp có trọng tâm, trọng điểm cải cách hành chính;

6. Củng cố, ổn định tổ chức bộ máy và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu về thi đua khen thưởng từ trung ương đến địa phương;

7. Tập trung nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các mặt công tác khác của ngành Nội vụ, như: công tác tôn giáo, tín ngưỡng; văn thư – lưu trữ; công tác thanh niên; công tác hội và tổ chức phi chính phủ…

8. Đẩy mạnh công tác thanh tra, pháp chế nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, công chức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến vì lợi ích chung của đất nước;

9. Tăng cường công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030;

10. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội;

11. Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã có ý kiến đóng góp nhiều vấn đề ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới, như: vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực; đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; vấn đề tổ chức chính quyền đô thị và phân cấp, phân quyền…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, biểu dương ngành Nội vụ đã có những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục góp phần xây dựng, hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của việc cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ cần đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất; xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. Thủ tướng đề nghị, “Nghiên cứu sơ kết hiệu quả, tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ; có lên, có xuống, có vào, có ra”. Khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành.

Ngành Nội vụ phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng, để công tác này thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Sau Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được chính thức đưa vào hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành bấm nút khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước. Đây là kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Thời gian tới, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Tuấn Anh