Hành chính quốc tế

Đào tạo công chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(QLNN) - Trong số các quốc gia phát triển ở châu Á, Nhật Bản là một trong những nước có đội ngũ công chức nói chung và công chức địa phương nói riêng có tính chuyên nghiệp và kỷ luật cao. Để xây dựng được đội ngũ này, bên...

Vấn đề đào tạo và sử dụng công chức ở Ốt-xtrây-li-a

(QLNN) - Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Ốt-xtrây-li-a luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ công chức, coi đó là lực lượng có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và quản lý nhà nước pháp quyền hiện đại, phục cộng đồng dân...

Tổ chức và hoạt động của cơ quan tài phán hành chính ở một số nước trên thế giới – Kinh nghiệm và kiến nghị

(QLNN) - Ở một số nước trên thế giới, việc tổ chức và hoạt động của cơ quan tài phán hành chính được dựa trên hai học thuyết cơ bản là học thuyết về phân quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp và học thuyết về phân chia nền...