Hành chính quốc tế

Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(QLNN) - Ở Việt Nam, nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, cung cấp nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều ngành hàng cho xuất khẩu. Với sự phát triển nhanh của cách mạng khoa học và...

Mô hình chính quyền địa phương tự quản của một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(QLNN) - Phân cấp, phân quyền là tiền đề cho sự hình thành chính quyền địa phương tự quản. Nhiều quốc gia trên thế giới có cơ chế chính quyền địa phương tự quản khá sớm và xu hướng ngày càng phát triển. Bài viết giới thiệu một số...

Áp dụng mô hình đào tạo dựa trên năng lực trong xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức

(QLNN) - Trong tiến trình cải cách nền hành chính của mỗi quốc gia, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, bởi con người là trung tâm của mọi cuộc cải cách. Để hướng tới mục tiêu phát...

Chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 của Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Bắt đầu từ năm 2010, khi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu bộc lộ nhiều điểm yếu, Trung Quốc nhận thấy cần phải đẩy mạnh chuyển đổi sang các ngành dịch vụ, tăng cường năng lực công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến...

Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp

(QLNN) - Ở nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút FDI luôn được coi là một trong những nhân tố kích thích quan trọng đối với nền kinh tế. Nhờ biết cách tập trung vào những lĩnh vực quan trọng như thu hút thêm các dự án chế...

Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở – Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới

(QLNN) - Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở cung cấp những bài học có giá trị cho Việt Nam trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng...

Kinh nghiệm quản lý chất lượng trong cung ứng dịch vụ công tại một số quốc gia trên thế giới

(QLNN) - Quản lý chất lượng trong các tổ chức nói chung, trong khu vực công nói riêng là một trong những yêu cầu tất yếu đặt ra trong công tác quản lý hiện đại. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, công tác quản lý chất lượng đã...

Kinh nghiệm của Ốt-xtrây-li-a về quản lý nhân sự trong khu vực công

(QLNN) - Với phương châm: “Chiến lược không có con người là chiến lược không có tương lai”, Ốt-xtrây-li-a đã xây dựng thành công mô hình quản lý nhân sự hiệu quả “Đúng người - Đúng khả năng - Đúng thời điểm - Đúng địa điểm - Đúng chi...

Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về tinh giản biên chế và bài học gợi ý cho Việt Nam

(QLNN) - Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu kinh nghiệm thành công về tinh giản biên chế của các quốc gia trên thế giới là...

Chính sách dân số của Trung Quốc nhằm ứng phó với già hóa dân số

(QLNN) - Hiện nay, Trung Quốc đang dùng chính sách dân số để điều tiết kết cấu dân số, tác động đến quá trình già hóa, làm giảm tốc độ già hóa, giảm bớt áp lực lên phát triển kinh tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng lao động,...