Quản trị số

Một số khó khăn, tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển và hoạt động của Chính phủ điện tử ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên...

An toàn và bảo mật thông tin trong chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Các hoạt động của con người ngày nay phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin và truyền thông. Điều này khiến cho các cá nhân, tổ chức và các quốc gia dễ bị tấn công qua các hệ thống thông tin, như các hình thức hacking...

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chuyển đổi số với những chính sách phù hợp, bước đi đúng sẽ tận dụng được cơ hội để vượt lên thành nước phát triển....

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0, là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, cách sống, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý;...