Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ

(QLNN) – Sáng ngày 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; về phía Bộ Nội vụ, có đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: đồng chí Vũ Thanh Xuân, đồng chí Lương Thanh Cường, đồng chí Nguyễn Đăng Quế; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. Tại các điểm cầu của 63 tỉnh thành có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết trong năm 2019 Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, trong đó, một mặt khó khăn, thiếu sót do sự chồng chéo của những văn bản quy định, mặt khác do chính sự chủ quan, năng lực của đội ngũ công chức của các cơ quan tham mưu giúp việc.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm:

(1) Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng.

(2) Đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương.

Tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến phân cấp, ủy quyền của Bộ Nội vụ đối với các bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; cơ chế trao đổi thông tin trong ngành, các vấn đề về truyền thông, hướng dẫn thực hiện văn bản mới ban hành.

(3) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp tháo gỡ.

Tại điểm cầu UBND các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Cần Thơ, Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và đào tạo… đã có tham luận trực tuyến với Hội nghị.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Nội vụ nói riêng, ngành Nội vụ nói chung trong năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị năm 2020, lãnh đạo Bộ Nội vụ cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được phân công; xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất.

Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của Trung ương bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời, nghiên cứu chế độ hợp đồng đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn triển khai, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo bước đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Ba là, tiếp tục rà soát, tiến hành đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy; theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Đối với Bộ Nội vụ, cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Xem xét kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại, tránh chồng chéo, khẩn trương nghiên cứu, sắp xếp lại các đơn vị đào tạo của Bộ theo hướng thu gọn, hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; trong đó, chú ý tham mưu cơ chế, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo.

Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư – lưu trữ; bảo quản kho lưu trữ khoa học, hiện đại; tổ chức tốt việc khai thác, thu thập tư liệu lịch sử, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, nhất là các tài liệu có giá trị đặc biệt đã tồn tại hàng trăm năm.

Năm là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo đúng tinh thần Nghị định số 101 của Chính phủ. Phát huy tối đa vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực cho khối các cơ quan hành chính nhà nước.

Chú trọng thiết kế chương trình, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, tập trung nghiên cứu sâu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết thực phục vụ quản lý nhà nước và công tác nghiên cứu khoa học. Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng, phát triển Học viện Hành chính Quốc gia ngang tầm khu vực.

Sáu là, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và phương pháp điều hành của Bộ Nội vụ. Sự hiện diện và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trước nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian qua.

Thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa, bổ sung vào Chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2020 của ngành Nội vụ là hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Tin, ảnh: Xuân Phú